Warunki korzystania z Systemu Rezerwacji eTravel SA
Internetowy system umożliwia rezerwację i zakup biletów lotniczych. Założenie rezerwacji lub zakup biletu może nastąpić poprzez stronę serwisu lub telefonicznie. Wobec rezerwacji założonych telefonicznie postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio. Udostępniony przez serwis eTravel SA system rezerwacji umożliwia Użytkownikom internetu uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych połączeniach lotniczych wyświetlanych w postaci listy połączeń lotniczych oraz dokonanie przez Użytkownika rezerwacji biletu lotniczego na wybrane przez niego połączenie lotnicze lub dokonanie zakupu biletu na wybrane przez Użytkownika połączenie lotnicze. Administratorem systemu w ramach serwisu jest eTravel SA

1. Odpowiedzialność Użytkownika serwisu eTravel SA
1.1. Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym regulaminie i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z serwisu.
1.2. Użytkownik korzysta z serwisu w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic.
1.3. Zabrania się dokonywania zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa oraz dokonywania płatności za zarezerwowane bilety lotnicze przy użyciu fałszywej lub cudzej karty kredytowej.
1.4. Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z serwisu wyłącznie w zakresie zapytań o rezerwację i zakup biletu lotniczego.
1.5. Administrator nie udziela gwarancji, że korzystanie z serwisu będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z systemem rezerwacyjnym oraz co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
1.6. Pasażer jest zobowiązany zapoznać się z międzynarodowymi  warunkami przewozu i innymi ważnymi postanowieniami IATA dostępnymi w języku polskim i angielskim pod linkiem:  „Conditions of Contract”

2. Obsługa rezerwacji i sprzedaży
2.1. Sprzedawcą biletów lotniczych jest eTravel SA
2.2. eTravel SA posiada licencję IATA (International Air Transport Association - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych) i ma prawo do dokonywania rezerwacji oraz wystawiania i sprzedaży biletów lotniczych za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego.
2.3. Dowodem posiadania przez Użytkownika rezerwacji jest e-mail z potwierdzeniem rezerwacji, zawierający imiona i nazwiska pasażerów, trasę podróży oraz numer rezerwacji o temacie: "Potwierdzenie rezerwacji" wysyłany na adres wskazany przez Użytkownika w formularzu rezerwacyjnym. Posiadanie przez Użytkownika wydruku e-mail'a jest warunkiem zakupu i odbioru biletu lotniczego.
UWAGA! Potwierdzenie rezerwacji nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem ceny zakupu biletu lotniczego.
2.4. Bilety opłacone, wysyłane są za pośrednictwem poczty kurierskiej lub e-mail'em. Klient może odebrać również zarezerwowany bilet w biurze na zasadach określonych w punkcie 4.3. niniejszego regulaminu.

3. Cena, rezerwacja i wykup biletu lotniczego
Cena
3.1. Cena biletu lotniczego określona jest w złotych polskich (PLN).
3.2. Cena zakupu biletu lotniczego zawiera: a) taryfę (cena za przelot), b) opłaty lotniskowe, c) prowizję
3.3. Linia lotnicza może zmienić lub wycofać ze sprzedaży taryfę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia kosztów przez Użytkownika.
3.4. Z uwagi na to, iż taryfa i opłaty lotniskowe, określone w punkcie 3.2., mogą być wyrażane przez przewoźników lotniczych zarówno w PLN jak również w walutach obcych, cena za bilet lotniczy może ulec niewielkim zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty.
3.5. Prowizja jest wprowadzoną przez linie lotnicze opłatą za rezerwacje i sprzedaż biletów lotniczych.
3.6. Za bilety zarezerwowane w serwisie eTravel SA pobierane są prowizje bez względu jaki przewoźnik obsługuje połączenie.
3.7. Przedstawiona w trakcie procesu rezerwacji cena nie jest wiążącą ofertą handlową do momentu potwierdzenia przez eTravel SA Potwierdzenie może nastąpić e-mail'em lub telefonicznie według danych podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
Rezerwacja
3.8. Proces rezerwacji przebiega dwuetapowo; najpierw przez Użytkownika na stronie serwisu, a następnie przez Biuro Obsługi Klienta (BOK) eTravel SA
3.9. Użytkownik dokonuje zapytania o możliwość założenia rezerwacji poprzez:
a) wybór jednej z zaproponowanych przez System opcji na połączenie lotnicze wyświetlone w formie listy połączeń na danej trasie
b) prawidłowe wprowadzenie do kwestionariusza osobowego, będącego integralną częścią serwisu, wszelkich niezbędnych danych dla dokonania rezerwacji w Systemie Rezerwacyjnym;
c) wprowadzenie do kwestionariusza wszelkich niezbędnych danych do dokonania transakcji zakupu biletu lotniczego;
d) zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu oraz warunków zakupu i zwrotu biletu lotniczego (warunki te dostępne są na stronie internetowej w trakcie rezerwacji lub bezpośrednio u kasjera lotniczego pod numerem 0 801 08 08 06/0 22 492 77 01 (warunki zakupu i zwrotu ustalane są przez linie lotnicze);
e) naciśnięcie klawisza oznaczonego jako "Rezerwuj" znajdującego się na stronach serwisu, uzyskując następnie sześcioznakowy numer (kombinacja liter i cyfr).
3.10. Użytkownik otrzymuje e-mail potwierdzający dokonanie rezerwacji o temacie "Potwierdzenie rezerwacji" zawierający imiona i nazwiska pasażerów, trasę podróży i cenę do zapłaty.
3.11. Rezerwację uważa się za dokonaną z momentem wysłania Użytkownikowi, na adres e-mail przedstawiony przez niego w formularzu zgłoszeniowym, e-mail'a o temacie "Potwierdzenie rezerwacji". Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik potwierdza tym samym, że wysłanie e-mail'a na w/w adres Użytkownika wywołuje skutki doręczenia zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
3.12. Rezerwacja jest weryfikowana przez BOK eTravel SA pod względem prawidłowości skalkulowanej ceny dla danego połączenia przy uwzględnieniu warunków danej taryfy oraz przepisów IATA. W przypadku wykrycia rozbieżności pomiędzy informacją ukazaną Użytkownikowi, a stanem faktycznym, Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie zweryfikowanej rezerwacji.
3.13. Dokonanie rezerwacji nie stanowi podstawy do dostarczenia biletu lotniczego Użytkownikowi.
3.14. Zarezerwowany bilet należy zakupić w terminie ustalanym każdorazowo dla danej rezerwacji. Termin ten określony jest przez system rezerwacyjny na podstawie warunków danej taryfy. Jeśli bilet nie zostanie zakupiony w podanym terminie do godziny 18:00 rezerwacja zostanie automatycznie usunięta.
3.15. Linia lotnicza ma prawo skrócić termin zakupu biletu o czym Użytkownik zostanie powiadomiony e-mail'em lub telefonicznie na numer podany w formularzu zgłoszeniowym. Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik potwierdza tym samym, że wysłanie przez BOK eTravel SA e-mail'a na w/w adres Użytkownika bądź dokonanie informacji telefonicznej, wywołuje skutki doręczenia, zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
3.16 BOK eTravel SA zastrzega sobie prawo ustalenia Użytkownikowi wcześniejszego terminu wykupu biletu niż termin określony przez linię lotniczą.

Wykup biletu lotniczego
3.17.
Bilet lotniczy wystawiany jest następnego dnia po dokonaniu rezerwacji lub – jeśli to dzień wolny od pracy – w pierwszy dzień roboczy następujący po nim. Niektóre taryfy wymagają wystawienia biletu w ciągu 24 lub 72 godzin od założenia rezerwacji. Należy zapoznać się z warunkami taryfy i sprawdzić, czy pozwala ona na wystawienie biletu w pierwszy dzień roboczy; w przeciwnym razie rezerwacja wygaśnie automatycznie.
3.18. Użytkownik może dokonać wykupu biletu lotniczego, pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do formularza zamówienia i dokonania zakupu biletu lotniczego w terminie ustalonym przez linię lotniczą lub BOK eTravel SA.
3.19. Przed dokonaniem wykupu biletu lotniczego Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego treść, a także zapoznać się z warunkami taryfy (warunki zakupu i zwrotu biletu) dotyczącymi wybranego przez Użytkownika połączenia lotniczego.
3.20. Dane osoby, na którą rezerwacja jest założona winny zgadzać się z danymi w paszporcie pod rygorem nie wpuszczenia na pokład samolotu. W takim przypadku dokonana zapłata za bilet lotniczy nie podlega zwrotowi.
3.21. W przypadku zapłaty za bilet w innym dniu niż dzień rezerwacji, Użytkownik ma obowiązek przed dokonaniem płatności (przelew, gotówka, karta kredytowa) w dniu zakupu biletu, skontaktować się z BOK eTravel SA telefonicznie pod numerem +48 22 492 77 01 lub e-mail'em pod adresem: rezerwacje@etravel.pl w godzinach od poniedziałku do piątku od 9.00 do 18.00 i ustalić właściwą cenę biletu lotniczego w PLN zgodnie z aktualnym kursem walut.

4. Formy płatności
Karta kredytowa
4.1. Płatności kartą kredytową może dokonać tylko jej właściciel. Używanie cudzej karty kredytowej w celu opłacenia biletu lotniczego jest w świetle prawa polskiego i międzynarodowego przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze na mocy Art. 278. § 1. Kodeksu Karnego. Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą natychmiast zgłaszane odpowiednim organom ścigania.
4.2. Użytkownik podając numer karty kredytowej dokonuje automatycznie wykupu biletu lotniczego jednak wyłącznie po pozytywnym zweryfikowaniu przez BOK eTravel SA pod względem prawidłowości skalkulowanej ceny dla danego połączenia przy uwzględnieniu warunków danej taryfy oraz przepisów IATA. Pozytywna autoryzacja równoznaczna jest z zakupem biletu lotniczego.
4.3 Autoryzacja i rozliczenie płatności za bilet lotniczy i opłaty lotniskowe odbywa się za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego bezpośrednio przez linie lotnicze, natomiast autoryzacja i rozliczenie płatności za opłatę transakcyjną odbywa się za pośrednictwem systemu eCARD.
4.4. W przypadku:
a) braku autoryzacji;
b) możliwości zablokowania należności na karcie;
c) gdy przewoźnik wyraźnie zabrania płatności kartą danego typu;
d) gdy przewoźnik wyraźnie zabrania płatności kartą za daną taryfę; kasjer lotniczy skontaktuje się telefonicznie z Użytkownikiem, celem ustalenia innej formy płatności. W razie braku możliwości skontaktowania się telefonicznego zostanie wysłany e-mail. Kontakt telefoniczny lub e-mail'owy będzie dokonany na podstawie danych określonych przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym.
4.5. Do poprawnej autoryzacji kart kredytowej, niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących karty kredytowej:
a) nazwisko i imię właściciela
b) rodzaj karty kredytowej
c) numer karty kredytowej
d) data ważności karty kredytowej
e) kod CVV2/CVC2 (znajduje się na odwrocie karty płatniczej. Są to trzy ostatnie cyfry wydrukowane przy numerze karty na pasku do podpisu).
4.6. Autoryzacja karty kredytowej polega na przesłaniu danych karty do systemu rezerwacyjnego oraz do eCARD. Następnie karta kredytowa o numerach podanych przez Użytkownika zostanie obciążona ceną ustaloną zgodnie z punktem 3.1.
4.7. W przypadku braku możliwości zablokowania należności na karcie kredytowej, nie nastąpi zakup biletu.
4.8. BOK eTravel SA nie ponosi odpowiedzialności za sposób przeprowadzenia autoryzacji karty kredytowej przez linię lotniczą oraz zastrzega, iż nie ma wpływu na moment obciążenia rachunku posiadacza karty.
4.9. Wpłat można dokonywać również w biurze kartą kredytową. Nie będą akceptowane płatności kartą płatniczą typu elektronicznego.

Przelew
4.10. Płatność przelewem jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy transakcja jest dokonywana na minimum 4 dni robocze przed wyznaczonym terminem zakupu biletu. Przelewy należy dokonywać na konto: Bank: PEKAO S.A; numer rachunku: 77 1050 1025 1000 0090 3027 3164, Beneficjent: eTravel SA, 02-625 Warszawa, Woronicza 15. Tytuł wpłaty musi zawierać numer rezerwacji i nazwiska pasażera (-ów).
4.11. Przelewu należy dokonać w banku, ELIXIREM w pierwszej sesji, w pierwszym możliwym terminie po dokonaniu w BOK eTravel SA potwierdzenia prawidłowości ceny i rezerwacji.
4.12. Potwierdzenie przelewu należy przesłać e-mailem na adres rezerwacje@etravel.pl lub faxem pod numer: +48 22 567 31 01, z uwidocznionym numerem rezerwacji oraz nazwiskiem pasażera (-ów). W przypadku biletów z zastosowaniem zniżki na kartę ISIC lub Euro<26 należy dołączyć również kserokopię karty z uwidocznionym numerem, datą ważności i datą urodzenia;

Gotówka
4.13. Bilet lotniczy może zostać opłacony gotówką w wybranym biurze. Po wpłacie gotówką ceny biletu nastąpi wykup i odbiór biletu.
5. Formy odbioru i dostarczenia biletu
5.1. Zakupiony bilet lotniczy może zostać dostarczony do Klienta pod adres pocztowy lub e-mail'owy wskazany przez Użytkownika w formularzu rezerwacyjnym lub może zostać odebrany w wybranym biurze osobiście przez Użytkownika.
5.2. Bilet dostarczany jest na koszt Klienta. Bilet zostanie wysłany najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem podróży.
5.3. W przypadku nie odebrania biletu lotniczego (przesyłki) pod adresem wskazanym w formularzu rezerwacyjnym, kurier zostawi awizo wraz z numerem telefonu, pod którym należy się skontaktować z kurierem w celu ustalenia terminu odbioru biletu lotniczego (przesyłki).
5.4. Drugie awizowanie ma miejsce w następnym dniu po pierwszym awizowaniu. Bilet lotniczy (przesyłka) będzie do odebrania w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku nie odebrania przez Klienta, bilet lotniczy (przesyłka) zostanie odesłana do BOK eTravel SA, a rezerwacja anulowana.
5.5. Odbiorcą biletu może być tylko Użytkownik, czyli osoba, która dokonała zakupu biletu lotniczego kartą kredytową, na zasadach określonych w punkcie 4.1. Zasada ta ma zastosowanie także w sytuacji, gdy bilet został zakupiony dla innej osoby.
5.6. BOK eTravel SA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu biletu lotniczego (przesyłki) związane z funkcjonowaniem poczty kurierskiej.

6. Anulowanie rezerwacji przez Użytkownika
6.1. Użytkownik ma prawo, bez ponoszenia kosztów, anulować dokonaną rezerwację biletu lotniczego przed jego wykupem.
6.2. Anulowanie rezerwacji przed wykupieniem biletu jest dopuszczalne poprzez wysłanie e-maila ze zleceniem anulacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres rezerwacje@etravel.pl albo telefonicznie pod numerem 0 801 08 08 06/0 22 492 77 01. Użytkownik oświadcza, że anulowanie rezerwacji w przewidziany powyżej sposób jest dokonane przez niego osobiście. Tym samym ponosi pełną odpowiedzialność za anulowanie rezerwacji.
6.3. Anulowanie rezerwacji po zakupieniu biletu jest zabronione. Takie działanie wiąże się z uruchomieniem procedury dokonania zwrotu biletu i obciążenia pasażera kwotą określoną w warunkach danej taryfy. BOK eTravel SA nie ponosi odpowiedzialności za nie wpuszczenie przez linię lotniczą pasażera do samolotu, którego rezerwacja została anulowana przez Użytkownika. W przypadku zamiaru anulowania zakupionego biletu należy skontaktować się z przedstawicielem BOK eTravel SA w celu uzyskania informacji o kosztach i procedurze anulowania i zwrotu biletu.

7. Anulowanie rezerwacji z winy linii lotniczej
7.1. BOK eTravel SA nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w statusie rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez linie lotnicze, w rezerwacjach dokonanych przez Użytkowników za pośrednictwem serwisu rezerwacji eTravel SA
7.2. Informacje o ewentualnych zmianach w rezerwacji Użytkownika dokonanych przez linie lotnicze, przesyłane będą przez BOK eTravel SA pod wskazany w kwestionariuszu osobowym adres poczty elektronicznej Klienta lub zgłaszane telefonicznie.

8. Zwrot biletu lotniczego
8.1. Użytkownik ma prawo dokonać zwrotu biletu lotniczego zakupionego za pośrednictwem serwisu eTravel SA, pod warunkiem, że zezwala na to taryfa zastosowana w bilecie lotniczym. Zamiar dokonania zwrotu zakupionego biletu należy zgłosić przedstawicielowi BOK eTravel SA w celu uzyskania informacji o kosztach i procedurze zwrotu.
8.2. Warunki zwrotu biletu określają linie lotnicze.
8.3. Zwrot biletu lotniczego wiąże się zawsze z potrąceniem kosztów określonych szczegółowo w warunkach zakupu biletu. 8.4. Wybrane taryfy promocyjne nie zezwalają na dokonanie jakichkolwiek zmian w bilecie lotniczym i na zwrot biletu do wystawcy przed rozpoczęciem podróży. Oznacza to, iż rezygnacja z przelotu wiąże się z całkowitą utratą opłaty uiszczonej za bilet lotniczy.
8.5. Warunkiem dokonania zwrotu należności za bilet jest dostarczenie biletu do biura, które w imieniu BOK eTravel SA bilet wystawiło. Bilet lotniczy powinien zostać dostarczony do siedziby tego biura co najmniej w dniu ostatecznej daty dokonania zwrotu określonej przez linię lotniczą w warunkach taryfy.
8.6. Bilety lotnicze podlegające zwrotowi powinny być przesyłane do BOK eTravel SA listem poleconym, za zwrotnym poświadczeniem odbioru, przesyłką kurierską lub dostarczone osobiście przez Użytkownika.
8.7 Koszty zwrotnego dostarczenia biletu do BOK eTravel SA pokrywa Użytkownik.
8.8 Kwota należna Klientowi za zwracany bilet lotniczy przesyłana jest na konto wskazane przez Klienta w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki zawierającej zwracany bilet lotniczy.
8.9 Zwrot biletu lotniczego podlega opłacie transakcyjnej w wysokości: 50 PLN za bilet lotniczy krajowy, 95 PLN za bilet lotniczy międzynarodowy.

9. Zmiana rezerwacji zakupionego biletu
9.1. Klient ma prawo dokonać zmian w rezerwacji po zakupie biletu (data, godzina wylotu, itp.) na warunkach określonych przez taryfę.
9.2. Warunki dokonywania zmian w rezerwacji określają linie lotnicze.
9.3 Zmiana biletu lotniczego podlega opłacie transakcyjnej w wysokości: 50 PLN za bilet lotniczy krajowy, 95 PLN za bilet lotniczy międzynarodowy.

10. Wymagane dokumenty
Najpóźniej w chwili dokonania rezerwacji biletu lotniczego Użytkownik (pasażer) powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty wymagane do dokonania rezerwacji, w szczególności: paszport, dowód osobisty, wizy, ważną legitymację "EURO<26" lub "ISIC" (International Student Identity Card).

11. Ochrona danych osobowych
11.1. Administratorem Danych Osobowych jest BOK eTravel SA
11.2. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych w celu wykonania obowiązków wynikających z zawarcia umowy zakupu biletu lotniczego.
11.3. Udostępniane dane osobowe są chronione zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych".
11.4. Udostępnienie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.
11.5. eTravel SA pragnie dołożyć wszelkich starań, aby Użytkownicy Systemu Rezerwacji mieli pełen dostęp do nowych produktów, usług, promocji i cenników oferowanych w Internetowym Serwisie Turystycznym eTravel SA W związku z tym zastrzega sobie prawo do informowania Użytkowników o wszelkich akcjach promocyjnych przeprowadzanych przez eTravel SA.

12. Postanowienia końcowe
12.1. W sprawach nie uregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
12.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez serwis Rezerwacja.pl rozstrzygane są przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby eTravel SA
12.3. eTravel SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Użytkownika wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od eTravel SA, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp. E-mail: rezerwacje@etravel.pl