WARUNKI UMOWY I INNE WAŻNE POSTANOWIENIA

Niniejszy bilet nie jest ważny i nie będzie honorowany na przelot, o ile nie został nabyty u przewoźnika lub jego upoważnionego agenta.
UWAGA
Jeżeli miejsce przeznaczenia lub przerwa w podróży przypada w innym kraju niż ten, w którym podróż rozpoczęto, może mieć zastosowanie Konwencja Warszawska. Konwencja ta reguluje i w większości przypadków ogranicza odpowiedzialność przewoźników za śmierć i uszkodzenie ciała pasażera oraz z tytułu utraty lub uszkodzenia bagażu. Porównaj: „Informacja dla pasażerów w ruchu międzynarodowym o ograniczeniu odpowiedzialności” oraz „Zawiadomienie o ograniczeniu odpowiedzialności za bagaż”.

Warunki umowy.

1. W rozumieniu niniejszej umowy „biletem” jest „bilet podróży i kwit bagażowy”, lub dokument „Trasa podróży/Pokwitowanie”, w przypadku biletu elektronicznego, którego część stanowią poniższe warunki i uwagi. „Przewóz” równa się pojęciu „transport”. „Przewoźnik” oznacza każdego przewoźnika lotniczego przewożącego lub podejmującego się przewozu pasażera lub jego bagażu, lub świadczącego inne usługi związane z takim przewozem, „Bilet elektroniczny” oznacza dokument „Trasa Podróży/Pokwitowanie”, wystawiony przez lub w imieniu Przewoźnika, „Kupony Elektroniczne” i jeśli ma to zastosowanie, kartę wstępu na pokład samolotu. „Konwencja Warszawska” oznacza „Konwencję w sprawie ujednolicenia niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego” podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r., lub też powyższą Konwencję w zakresie, w jakim została zmieniona w Hadze dnia 28 września 1955 r. w zależności które z postanowień może mieć zastosowanie.
2. Przewóz podlega przepisom i ograniczeniom w zakresie odpowiedzialności ustanowionym Konwencją Warszawską, o ile jest „przewozem międzynarodowym” w rozumieniu tej Konwencji.
3. W zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z powyższymi postanowieniami, przewóz oraz inne usługi wykonywane przez przewoźnika podlegają:
a) warunkom zawartym w niniejszym bilecie;
b) obowiązującym taryfom;
c) warunkom przewozu i odnoszącym się do nich przepisom przewoźnika, tworzącym część niniejszych postanowień (dostępnych na żądanie do wglądu w biurach przewoźnika) za wyjątkiem przewozów pomiędzy USA lub Kanadą a jakimkolwiek miejscem poza granicami tych krajów, do których mają zastosowanie przepisy i taryfy obowiązujące w USA i Kanadzie.
4. Nazwa przewoźnika może być na bilecie skrócona. Pełna nazwa i jej skrót winny być uwidocznione na wydanych przez przewoźnika taryfach, warunkach przewozu, przepisach lub rozkładach lotów. Adresem przewoźnika jest port odlotu wykazany na bilecie naprzeciw pierwszego skrótu nazwy przewoźnika. Uzgodnionymi miejscami zatrzymania są porty uwidocznione na niniejszym bilecie lub wykazane w rozkładach przewoźnika jako rozkładowe miejsca zatrzymania na trasie podróży pasażera. Transport, który ma być wykonany przez kilku kolejnych przewoźników uważa się za jeden przewóz.
5. Przewoźnik lotniczy wystawiający bilet na przewóz liniami innego przewoźnika działa jedynie jako jego Agent.
6. Każde wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika będzie stosowane na korzyść agentów, pracowników oraz przedstawicieli przewoźnika, jak również każdej innej osoby, której samolot został użyty do przewozu oraz do agentów, pracowników i przedstawicieli tej osoby.
7. Bagaż rejestrowany będzie wydany okazicielowi kwitu bagażowego. W wypadku uszkodzenia bagażu w transporcie międzynarodowym, należy złożyć pisemną reklamację natychmiast po stwierdzeniu uszkodzenia, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania bagażu. W wypadku opóźnienia reklamację należy zgłosić w ciągu 21 dni od daty doręczenia bagażu.
Porównaj: taryfy lub warunki przewozu w transporcie nie mającym charakteru międzynarodowego.
8. Ważność niniejszego biletu wynosi 1 rok od daty wystawienia, chyba że inaczej zastrzeżono w tym bilecie, w taryfach przewoźnika, w warunkach przewozu lub odpowiednich przepisach. Opłata za przewóz może ulec zmianie przed rozpoczęciem podróży. Przewoźnik może odmówić przewozu, jeśli nie została uiszczona właściwa opłata.
9. Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby wysłać pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie. Godziny odlotu i przylotu wykazane w rozkładach lub gdziekolwiek indziej nie są objęte gwarancją i nie stanowią cześci niniejszej umowy. W razie konieczności, przewoźnik może bez uprzedzenia zmieniać kolejnych przewoźników, dokonać zmiany samolotu oraz może zmienić lub pominąć miejsca zatrzymania uwidocznione na bilecie. Rozkłady lotu mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Przewoźnik nie jest odpowiedzialny za zapewnienie połączeń.
10. Pasażer winien stosować się do wszelkich związanych z podróżą wymogów państwowych, przedstawić wymagane dokumenty wjazdowe, wyjazdowe i inne, przybyć na lotnisko w czasie ustalonym przez przewoźnika, lub gdy czas ten nie został określony dostatecznie wcześnie, aby załatwić formalności związane z odlotem.
11. Żaden agent, pracownik czy przedstawiciel przewoźnika nie jest uprawniony do zmiany, dokonywania poprawek czy też zrzeczenia się jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy.

PRZEWOŹNIK ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODMOWY PRZEWOZU OSOBY, KTÓRA NABYŁA BILET NIEZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA LUB TARYFAMI, PRZEPISAMI I REGULACJAMI PRZEWOŹNIKA.

INFORMACJA DLA PASAŻERÓW W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI
Informuje się pasażerów, których miejsce przeznaczenia lub przerwa w podróży wypada w innym kraju aniżeli ten, w którym podróż rozpoczęto, że postanowienia umowy zwanej Konwencją Warszawską mogą mieć zastosowanie do całej podróży, włączając jakikolwiek odcinek położony całkowicie wewnątrz kraju rozpoczęcia podróży lub jej zakończenia. Dla takich pasażerów pozdróżujących do/z USA lub z uzgodnionym miejscem zatrzymania w USA, Konwencja i specjalne warunki umowy przewozu ujęte w obowiązujących taryfach przewidują, że odpowiedzialność niektórych przewoźników, będących stronami takich specjalnych porozumień, za śmierć lub uszkodzenie ciała jest ograniczona w większości przypadków do udowodnionej szkody nie przekraczającej 75 tys. dolarów USA na jednego pasażera oraz że powyższa odpowiedzialność do wysokości takiego limitu nie będzie uzależniona od niedbalstwa przewoźnika. Dla pasażerów podróżujących samolotami przewoźników nie będących stroną takich specjalnych umów, lub nie będących w podróży do/z USA lub z uzgodnionym miejscem zatrzymania w USA, odpowiedzialność przewoźnika za śmierć lub uszkodzenie ciała jest ograniczona w większości przypadków do kwoty 125.000 Franków Poincaré tj. około 10.000 dolarów USA lub 250.000 Franków Poincaré tj. około 20.000 dolarów USA.
Nazwy przewoźników – stron takich specjalnych porozumień – są dostępne we wszystkich biurach sprzedaży tych przewoźników i mogą być na żądanie przejrzane. Dodatkowe zapezpieczenie można zazwyczaj uzyskać zawierając umowę ubezpieczenia z towarzystwem ubezpieczeniowym. Na takie ubezpieczenie nie ma wpływu jakiekolwiek ograniczenie odpowiedzialności wynikające z Konwencji Warszawskiej lub takich specjalnych umów. Dla uzyskania dodatkowych informacji należy porozumieć się ze swoją linią lotniczą lub przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego.
Uwaga: do limitu odpowiedzialności wynoszącego 75 tys. Dolarów USA są włączone opłaty i koszty sądowe. W przypadku jednak, kiedy powództwo wniesione zostało w państwie, w którym przepisy stanowią o odzielnym zasądzeniu opłat i kosztów sądowych, wówczas limit wynosić będzie kwotę 58 tys. dolarów USA z wyłączeniem opłat i kosztów sądowych.

ZAWIADOMIENIE O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BAGAŻ

Odpowiedzialność za zagubienie, opóźnienie lub uszkodzenie bagażu jest ograniczona, chyba że uprzednio zadeklarowano wyższą wartość bagażu i zapłacono dodatkową opłatę. Dla większości podróży międzynarodowych (włączając odcinki krajowe podróży międzynarodowych) odpowiedzialność przewoźnika jest ograniczona do 20 dolarów USA za kilogram bagażu rejestrowanego i do 400 dolarów USA za bagaż nierejestrowany jednego pasażera. W przypadku podróży odbywanych w całości pomiędzy punktami w USA, odpowiedzialność przewoźnika jest ograniczona do 3.000 USD dolarów USA za bagaż rejestrowany i nierejestrowany jednego pasażera (niektórzy przewoźnicy mogą stosować wyższe limity odpowiedzialności).
W stosunku do pewnych artykułów może być deklarowana wyższa wartość. Niektórzy przewoźnicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, łatwopsujące się i łatwotłukące się.
Dodatkowych informacji udzielają biura przewoźników.
Version - July 2007 – Poland Page 3 of 5

INFORMACJA O PODATKACH, OPŁATACH I INNYCH NAŁOŻONYCH OBCIĄŻENIACH RZĄDOWYCH
Opłata za bilet może zawierać podatki i inne opłaty dodatkowe, nałożone na transport lotniczy przez rządy państw, przez które przebiega podróż. Te opłaty, które stanowią znaczny udział kosztu podróży są włączane do taryfy, lub wykazywane oddzielnie w rubryce (ach) „Podatek/Opłata/Obciążenie” biletu. W przypadku nie pobrania wymaganych opłat, na żądanie odpowiednich służb pasażerowie mogą być zmuszeni do ich uregulowania.
Poniższa informacja nie dotyczy biletów sprzedanych w USA na przewóz rozpoczynający się na terenie USA.
ODMOWA PRZYJĘCIA PASAŻERA NA POKŁAD SAMOLOTU POMIMO POSIADANIA PRZEZ NIEGO POTWIERDZONEJ REZERWACJI MIEJSCA NA DANY REJS.
W krajach, w których obowiązuje rekompensata finansowa z powodu w/w odmowy, przewoźnicy posiadają programy rekompensaty dla pasażerów z potwierdzoną rezerwacją miejsc, a którym odmówiono przyjęcia na pokład samolotu z powodu braku miejsc, spowodowanego dokonaniem zbyt dużej ilości potwierdzonych rezerwacji. Szczegóły tych programów są dostępne w biurach linii lotniczych.
CZAS ZGŁOSZENIA SIĘ DO ODPRAWY BILETOWO-BAGAŻOWEJ
Czasy podane w niniejszym bilecie bądź w dokumencie „Trasa podróży/pokwitowanie” oznaczają czas odlotu samolotu. Czas zgłoszenia się do odprawy biletowo-bagażowej, zarówno podany przez przewoźnika, jak i wskazany w jego rozkładzie lotów, określa najpóżniejszy moment zgłoszenia się do odprawy umożliwiający przyjęcie pasażerów na pokład samolotu z dopełnieniem wszelkich formalności. Opóźnienie rejsu z uwagi na pasażerów zgłaszających się po wyznaczonym terminie nie jest możliwe i przewoźnicy nie ponoszą w tym przypadku odpowiedzialności.

Bagaż rejestrowany: Pasażerom przysługuje zazwyczaj bezpłatny przydział bagażu rejestrowanego; wysokość tego przydziału może ulec zmianie w zależności od przewoźnika, klasy i/lub trasy podróży. Za przekroczenie dozwolonego przydziału bagażu mogą obowiązywać opłaty dodatkowe. Dodatkowych informacji udzielają biura podróży lub biura przewoźników. Bagaż kabinowy: Pasażerom przysługuje zazwyczaj bezpłatny przydział bagażu kabinowego; wysokość tego przydziału może ulec zmianie w zależności od przewoźnika, klasy i trasy podróży i/lub typu samolotu. Zaleca się ograniczenie bagażu kabinowego do minimum. Dodatkowych informacji udzielają biura podróży lub biura przewoźników. Informacje na ten temat oraz adresy stron internetowych przewoźników można ponadto znaleźć na stronie http://www.iata.org/bags

Artykuły niebezpieczne
Ze względów bezpieczeństwa artykułów niebezpiecznych nie można przewozić ani w bagażu rejestrowanym, ani w podręcznym. Lista zabronionych artykułów obejmuje: substancje gazowe pod ciśnieniem, substancje żrące, materiały wybuchowe, materiały łatwopalne ciekłe i stałe, materiały radioaktywne, środki utleniające, substancje trujące , substancje chemiczne, kultury bakterii i wirusów oraz aktówki z wbudowanym systemem alarmowym, ale nie jest ograniczona do tego zakresu.
Version - July 2007 – Poland Page 4 of 5

INFORMACJA O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI
Informuje się pasażerów, że do odbywanej podróży mogą mieć zastosowanie przepisy Konwencji Montrealskiej lub Konwencji Warszawskiej, które regulują i mogą ograniczać odpowiedzialność przewoźników za śmierć lub uszkodzenie ciała, za utratę lub zniszczenie bagażu oraz za opóźnienie w jego dostarczeniu.
W przypadku podróży objętych przepisami Konwencji Montrealskiej obowiązują następujące ograniczenia odpowiedzialności:
1. Nie ma ograniczeń finansowych w odniesieniu do śmierci pasażera lub uszkodzenia ciała;
2. W odniesieniu do zniszczenia, utraty lub uszkodzenia bagażu bądź opóźnienia w jego dostarczeniu w większości przypadków wynosi 1.000 SDR (Special Drawing Rights – około 1.200 EUR; 1.470 USD) na jednego pasażera.
3. W odniesieniu do szkody spowodowanej opóźnieniem w podróży w większości przypadków wynosi 4.150 SDR (około 5.000 EUR; 6.000 USD) na jednego pasażera.
Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 889/2002 przewoźnicy z państw wchodzących w skład Wspólnoty Europejskiej zobowiązani są do stosowania wobec wszystkich oferowanych przez nich przewozów pasażerów i ich bagażu drogą powietrzną przepisów Konwencji Monteralskiej. Wielu przewoźników z państw spoza Wspólnoty Europejskiej dobrowolnie zdecydowało o ich stosowaniu w odniesieniu do przewozu pasażerów i ich bagażu.
W przypadku podróży objętych przepisami Konwencji Warszawskiej mogą obowiązywać następujące ograniczenia odpowiedzialności:
1. 16.600 SDR (około 20.000 EUR; 20.000 USD) w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała, gdy obowiązuje Protokół Haski do Konwencji lub 8.300 SDR (około 10.000 EUR; 10.000 USD), gdy obowiązuje jedynie Konwencja Warszawska. Wielu przewoźników dobrowolnie zniosło w całości te ograniczenia; przepisy obowiązujące w Stanach Zjednoczonych stanowią, że w przypadku podróży do i ze Stanów Zjednoczonych oraz podróży z planowym postojem w Stanach Zjednoczonych maksymalna kwota nie może być niższa niż 75 000 USD.
2. 17 SDR (około 20 EUR; 20 USD) za kg bagażu w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub opóźnienia w dostarczeniu oraz 332 SDR (około 400 EUR; 400 USD) za bagaż podręczny.
3. Przewoźnika można również pociągnąć do odpowiedzialności za szkodę spowodowaną opóźnieniem.
Dalsze informacje dotyczące ograniczeń odnoszących się do podróży można uzyskać u przewoźnika. W przypadku podróży odbywanych na pokładach różnych przewoźników należy uzyskać od każdego z nich informacje dotyczące odpowiednich ograniczeń odpowiedzialności.
Niezależnie od tego, która z Konwencji ma zastosowanie w odniesieniu podróży, istnieje możliwość podniesienia limitu odpowiedzialności za zgubienie, uszkodzenie lub opóźnienie w dostarczeniu nadanego bagażu pod warunkiem wypełnienia przy odprawie bagażowej odpowiedniej deklaracji z podaniem wartości bagażu i wniesienia związanych z tym opłat dodatkowych. W przypadku, gdy wartość bagażu jest wyższa od kwoty odpowiadającej maksymalnej odpowiedzialności przewoźnika, przed rozpoczęciem podróży można go ubezpieczyć na kwotę odpowiadającą pełnej wartości.
Ograniczenia dotyczące terminu podjęcia odpowiednich kroków: Pozew o odszkodowanie należy wnieść do sądu w ciągu dwóch lat od daty przylotu samolotu lub planowej daty jego przylotu. Roszczenia dotyczące bagażu: W przypadku uszkodzenia nadanego bagażu należy złożyć u przewoźnika reklamację na piśmie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, a w przypadku opóźnienia w ciągu 21 dni od daty przekazania go pasażerowi.
Version - July 2007 – Poland Page 5 of 5

CONDITIONS OF CONTRACT AND OTHER IMPORTANT NOTICES

This Ticket is Not Valid and Will Not Be Accepted for Carriage Unless Purchased from Issuing Carrier or its Authorised Agent.
Notice
If the passenger’s journey involves an ultimate destination or stop in a country other than the country of departure the Warsaw Convention may be applicable and the Convention governs and in most cases limits the liability of carriers for death or personal injury and in respect of loss of or damage to baggage. See also notices headed “Advice to International Passengers on Limitation of Liability” and “Notice of Baggage Liability Limitations”.

Conditions of contract


1 As used in this contract “ticket” means this passenger ticket and baggage check, or this itinerary/receipt if applicable, in the case of an electronic ticket, of which these conditions and the notices form part, “carriage” is equivalent to “transportation”, “carrier” means all air carriers that carry or undertake to carry the passenger or his baggage hereunder or perform any other service incidental to such air carriage, “electronic ticket” means the Itinerary/Receipt issued by or on behalf of Carrier, the Electronic Coupons and, if applicable, a boarding document. “Warsaw Convention” means the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air signed at Warsaw, 12th October 1929, or that Convention as amended at the Hague, 28th September 1955, whichever may be applicable.
2 Carriage hereunder is subject to the rules and limitations relating to liability established by the Warsaw Convention unless such carriage is not “international carriage” as defined by that Convention.
3 To the extent not in conflict with the foregoing carriage and other services performed by each carrier are subject to: (i) provisions contained in the ticket; (ii) applicable tariffs; (iii)carrier’s conditions of carriage and related regulations which are made part hereof (and are available on application at the offices of carrier), except in transportation between a place in the United States or Canada and any place outside thereof to which tariffs in force in those countries apply.
4 Carrier’s name may be abbreviated in the ticket, the full name and its abbreviation being set forth in carrier’s tariffs,
conditions of carriage, regulations or timetables; carrier's address shall be the airport of departure shown opposite the first abbreviation of carrier’s name in the ticket; the agreed stopping places are those places set forth in this ticket or as shown in carrier’s timetables as scheduled stopping places on the passenger’s route; carriage to be performed hereunder by several successive carriers is regarded as a single operation.
5 An air carrier issuing a ticket for carriage over the lines of another air carrier does so only as its Agent.
6 Any exclusion or limitation of liability of carrier shall apply to and be for the benefit of agents, servants and representatives of carrier and any person whose aircraft is used by carrier for carriage and its agents, servants and representatives.
7 Checked baggage will be delivered to bearer of the baggage check. In case of damage to baggage moving in international transportation complaint must be made in writing to carrier forthwith after discovery of damage and, at the latest, within seven days from receipt; in case of delay, complaint must be made within 21 days from date the baggage was delivered. See tariffs or conditions of carriage regarding non-international transportation.
8 This ticket is good for carriage for one year from date of issue, except as otherwise provided in this ticket, in carrier’s tariffs, conditions of carriage, or related regulations. The fare for carriage hereunder is subject to change prior to commencement of carriage. Carrier may refuse transportation if the applicable fare has not been paid.
9 Carrier undertakes to use its best efforts to carry the passenger and baggage with reasonable dispatch. Times shown in timetables or elsewhere are not guaranteed and form no part of this contract. Carrier may without notice substitute alternate carriers or aircraft, and may alter or omit stopping places shown on the ticket in case of necessity. Schedules are subject to change without notice. Carrier assumes no responsibility for making connections.
10 Passenger shall comply with Government travel requirements, present exit, entry and other required documents and arrive at airport by time fixed by carrier or, if no time is fixed, early enough to complete departure procedures.
11 No agent, servant or representative of carrier has authority to alter, modify or waive any provision of this contract.

CARRIER RESERVES THE RIGHT TO REFUSE CARRIAGE TO ANY PERSON WHO HAS ACQUIRED A TICKET IN VIOLATION OF APPLICABLE LAW OR CARRIER’S TARIFFS, RULES OR REGULATIONS.

ADVICE TO INTERNATIONAL PASSENGERS ON LIMITATION OF LIABILITY
Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of origin are advised that the provisions of a treaty known as the Warsaw Convention may be applicable to the entire journey, including any portion entirely within the country of origin or destination. For such passengers on a journey to, from or with an agreed stopping place in the United States of America, the Convention and special contracts of carriage embodied in applicable tariffs provide that the liability of certain carriers, parties to such special contracts, for death of or personal injury to passengers is limited in most cases to proven damages not to exceed US$75,000 per passenger, and that this liability up to such limit shall not depend on negligence on the part of the carrier. For such passengers travelling by carrier not a party to such special contracts or on a journey not to, from, or having an agreed stopping place in the United States of America, liability of the carrier for death or personal injury to passengers is limited in most cases to approximately US$10,000 or US$20,000.
The names of carriers, parties to such special contract, are available at all ticket offices of such carriers and may be examined on request. Additional protection can usually be obtained by purchasing insurance from a private company. Such insurance is not affected by any limitation of the carrier’s liability under the Warsaw Convention or such special contracts of carriers. For further information please consult your airline or insurance company representative.
Note: The limit of liability of US$75,000 above is inclusive of legal fees and costs except that in the case of a claim brought in a state where provision is made for separate award of legal fees and costs, the limit shall be the sum of US$58,000 exclusive of legal fees and costs.

NOTICE OF BAGGAGE LIABILITY LIMITATIONS

Liability for loss, delay, or damage to baggage is limited unless a higher value is declared in advance and additional charges are paid. For most international travel (including domestic portions of international journeys) the liability limit is approximately US$9.07 per pound (US$20.00 per kilo) for checked baggage and US$400.00 per passenger for unchecked baggage. For travel wholly between US points, Federal rules require any limit on an airline’s baggage liability to be at least US$3,000 per passenger. Excess valuation may be declared on certain types of articles. Some carriers assume no liability for fragile, valuable or perishable articles. Further information may be obtained from the carrier.

NOTICE OF GOVERNMENT IMPOSED TAXES, FEES AND CHARGES
The price of this ticket may include taxes, fees and charges which are imposed on air transportation by government authorities. They may represent a significant portion of the cost of air travel and are either included in the fare, or shown separately in the “TAX/ FEE/CHARGE” box(es) of this ticket. You may also be required to pay taxes or fees or charges not already collected. The following notice does not apply to tickets sold in the United States for transportation originating in the United States. DENIED BOARDING BY OVERBOOKING. In those countries where Denied Boarding Compensation regulations are in force, carriers operate compensation plans for passengers with confirmed reservations who are denied boarding because of non-availability of seats caused by overbooking. Details of these plans are available at the airlines’ offices.Check-in Times
The times shown on this ticket or itinerary/receipt if applicable are the departure times of the aircraft. Check-in times, as advised by your carrier, or in the airline’s timetable, are the latest times at which passengers can be accepted for travel, allowing the necessary time to complete all formalities. Flights cannot be held up for passengers arriving late, and no responsibility can be accepted in such cases.

BAGGAGE: Checked Baggage: Passengers are usually permitted a free checked baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, and/or route. Extra charges may apply for checked baggage in excess of the permitted allowance. Cabin Baggage: Passengers are usually permitted a free cabin baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, route, and/or aircraft type. It is recommended that cabin baggage be kept to a minimum. Please ask your travel agent or airline for more specific information. Refer to http://www.iata.org/bags for information and links to airline websites.

Dangerous Articles in Baggage
For safety reasons, dangerous articles must not be packed in checked or carry-on baggage. Restricted articles include but are not limited to: compressed gases, corrosives, explosives, flammable liquids and solids, radioactive materials, oxidising materials, poisons, infectious substances, and briefcases with installed alarm devices.
Version - July 2007 – Poland Page 1 of 5

NOTICE OF LIABILITY LIMITATIONS
The Montreal Convention or the Warsaw Convention system may be applicable to your journey and these Conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury, for loss of or damage to baggage, and for delay.
Where the Montreal Convention applies, the limits of liability are as follows:

1. There are no financial limits in respect of death or bodily injury;

2. In respect of destruction, loss of, or damage or delay to baggage, 1,000 Special Drawing Rights (approximately EUR 1,200; US $1,470) per passenger in most cases.

3. For damage occasioned by delay to your journey, 4,150 Special Drawing Rights (approximately EUR 5,000; US $6,000) per passenger in most cases.

EC Regulation No. 889/2002 requires European Community carriers to apply the provisions of the Montreal Convention limits to all carriage by them of passengers and their baggage by air. Many non-European Community carriers have elected to do so in respect of the carriage of passengers and their baggage.
Where the Warsaw Convention system applies, the following limits of liability may apply:

1. 16,600 Special Drawing Rights (approximately EUR 20,000; US $20,000) in respect of death or bodily injury if the Hague Protocol to the Convention applies, or 8,300 Special Drawing Rights (approximately EUR 10,000; US $10,000) if only the Warsaw Convention applies. Many carriers have voluntarily waived these limits in their entirety, and US regulations require that, for journeys to, from or with an agreed stopping place in the US, the limit may not be less than US $75,000.

2. 17 Special Drawing Rights (approximately EUR 20; US $20) per kg for loss of or damage or delay to checked baggage, and 332 Special Drawing Rights (approximately EUR 400; US $400-) for unchecked baggage.

3. The carrier may also be liable for damage occasioned by delay.

Further information may be obtained from the carrier as to the limits applicable to your journey. If your journey involves carriage by different carriers, you should contact each carrier for information on the applicable limits of liability.
Regardless of which Convention applies to your journey, you may benefit from a higher limit of liability for loss of, damage or delay to baggage by making at check-in a special declaration of the value of your baggage and paying any supplementary fee that may apply. Alternatively, if the value of your baggage exceeds the applicable limit of liability, you should fully insure it before you travel.
Time limit for action: Any action in court to claim damages must be brought within two years from the date of arrival of the aircraft, or from the date on which the aircraft ought to have arrived. Baggage claims: Written notice to the carrier must be made within 7 days of the receipt of checked baggage in the case of damage, and, in the case of delay, within 21 days from the date on which it was placed at the disposal of the passenger.
Version - July 2007 – Poland Page 2 of 5